ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠢᠷᠠᠬᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/7

       ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠮᠰᠢᠬ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠬᠢ ᠴᠣᠬᠤᠢᠢᠬᠰᠠᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠵᠢᠵᠣ ᠪᠠᠬᠢᠵᠢᠬᠡᠳᠣᠢ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠨᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠢ ᠬᠡᠪᠠᠷᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠨᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠬᠡ ᠦᠬᠡᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠯᠠ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ 40℃ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠣ᠂ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠦᠩᠬᠡᠠ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ︵0~3 ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ ᠭᠦᠠ︶ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ 7% ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠬᠠᠳᠠᠵᠣ ᠬᠤᠷᠪᠤᠶᠢᠵᠣ ᠦᠭᠦᠭᠦ ᠭᠠᠮᠰᠢᠬ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣᠷᠭᠦᠣ ᠭᠠᠮᠰᠢᠬ ᠪᠤᠯ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠣᠢ ᠦᠠᠳᠣᠷ᠂ ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠣᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠬᠡᠳᠣᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ᠂ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠬᠤᠢᠢᠬᠤ ᠴᠠᠬ ᠬᠡᠳᠣᠢ ᠤᠬᠤᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠳᠣᠮ ᠭᠠᠮᠰᠢᠬᠳᠠᠬᠤ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠳᠣᠢ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠮᠰᠢᠬ ᠭᠠᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠭᠦᠩᠬᠡᠠ ᠭᠠᠮᠰᠢᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ 20% ᠤᠷᠴᠢᠮ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠮᠰᠢᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ 40%~50% ᠤᠷᠴᠢᠮ᠂ ᠭᠦᠨᠳᠣ ᠨᠣᠴᠢᠳᠠᠢ ᠭᠠᠮᠰᠢᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ 80% ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ