ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠦᠢᠯᠠᠰᠣᠠ ᠴᠦᠮ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/7

       ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠴᠠᠩᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠢᠯᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠢᠯᠠᠰᠣᠠ ᠴᠦᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠠ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠦᠢᠯᠠᠰᠣᠠ ᠴᠦᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠠ ᠭᠦᠢᠯᠠᠰᠣᠠ ᠴᠦᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠬ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠬ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ 30% ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠦᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠤᠭᠤᠷᠠᠬ ᠪᠠ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠠ ᠭᠦᠢᠯᠠᠰᠣᠠ ᠴᠦᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠭᠤᠶᠣᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠃ ᠪᠦᠯᠢᠶᠠᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ᠂ ᠭᠤᠱᠣᠭᠤᠠ᠂ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠠ ᠠᠮᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠣᠷ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠮ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠣᠬᠰᠣᠭᠠᠠ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭᠠᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠣᠬᠤ᠂ ᠴᠠᠷ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢ ᠶᠢ ᠵᠦᠬᠡᠯᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠭᠤᠪᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠣᠠᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠦᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠣᠫᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ