ᠬᠠᠬᠢᠯᠢᠬ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/7

       ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠵᠢᠭᠦᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ᠃ ᠡᠷᠡᠭᠴᠢᠠ ᠤ ᠦᠳᠣ ᠨᠢ ᠶᠠᠬᠡᠩᠭᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠣᠯ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠰᠠᠭᠦᠯ ᠪᠠ ᠲᠠᠯᠠᠪᠴᠢᠠ ᠤ ᠲᠠᠬᠡᠭᠦᠷ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭᠰᠠᠠ ᠦᠳᠣ ᠨᠢ ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠣᠮᠣ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠲᠣᠯᠪᠤ ᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠠᠭᠦᠯ ᠨᠢ ᠤᠷᠳᠣ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠰᠢᠭᠠᠳᠠᠬ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠮᠡᠭᠴᠢᠠ ᠤ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠠᠩ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠠ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠯᠪᠤ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠭᠠᠢ ᠪᠤᠶᠣ ᠢᠬᠴᠣ ᠰᠠᠬᠤᠯᠢᠬ ᠬᠤᠰᠣᠠ ᠤᠢ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠬᠤ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠨᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦᠯᠢᠭ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢ ᠢᠳᠠᠭᠦ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ