ᠪᠤᠷᠣ ᠰᠦᠢᠷ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/7

        ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠵᠢᠭᠦᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠦᠬᠡ ᠨᠣᠬᠳᠣᠷᠣ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨᠳᠣ ᠨᠢ 300 ᠭᠷᠠᠮ᠂ ᠨᠢᠳᠣ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠠᠩ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠦᠳᠣ ᠨᠢ ᠦᠨᠠᠰᠣᠠ ᠭᠦᠬᠡ ᠦᠩᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠠ ᠵᠣᠷᠪᠤᠰᠯᠢᠬ ᠲᠣᠯᠪᠤ ᠲᠠᠢ᠃ ᠪᠤᠳᠠ ᠰᠦᠬᠡᠭ ᠪᠠ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠰᠣᠠ ᠤᠢ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠢᠳᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠳᠠᠬ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠣ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢ ᠢᠳᠠᠳᠡᠭ᠃ 14 ᠳ᠋ᠣᠬᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠲᠣᠯᠠ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠸᠠᠩᠳᠣ ᠲᠦᠷᠣ ᠳᠤ ᠠᠯᠪᠠ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠦᠨᠠᠳᠣ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠬ ᠤᠷᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ