ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢᠢᠯᠢᠬ ᠮᠦᠭᠦ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/7

       ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠭᠦ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ 40 ᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠷᠠᠰᠣ᠂ ᠰᠢᠠᠳᠠᠰᠣ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠬ᠃ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠦᠩᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠦᠢᠬᠡᠠ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠩᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠣᠠ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ 3 ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠢᠭ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠦᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠴᠣ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠳᠣ ᠪᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠮᠠᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ  ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠠᠠ ᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠬ᠃ ᠤᠭᠤᠷᠠᠬ᠂ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠠ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠺᠠᠯᠢ᠂ ᠺᠠᠯᠼ᠂ ᠲᠠᠮᠣᠷ᠂ ᠹᠤᠰᠹᠤᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠡᠷᠣᠳᠠᠰᠣᠠ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠭᠤᠶᠢᠳᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠠᠮᠳᠠ ᠰᠢᠮᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠲᠠᠩᠰᠤᠬ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢᠢᠯᠢᠬ ᠮᠦᠭᠦ ᠪᠤᠯ ᠮᠦᠠ ᠴᠣ᠋ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠠᠮᠳᠠᠯᠢᠬ᠂ ᠰᠢᠩᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠮᠠᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠠ ᠲᠠᠮᠢᠷᠵᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠬ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ