ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯᠳᠣ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/7

        ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠠ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭ ᠤᠨ 57 ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ 9 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 10.6 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠴᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠲᠠᠬᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 8 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠰᠢᠭᠤᠢᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ 10.2% ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ︔ ᠤᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ 6.92 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠰᠢᠭᠤᠢᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠤᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ 9.2% ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 6.96 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ 34% ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠠ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠵᠣ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠭᠠᠳᠣᠢ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯᠳᠣ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ 27 ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠬᠴᠢ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ︵ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ︶ 17᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠴᠠ 14᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ 46 ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯᠳᠣ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ︵ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠬᠴᠢ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ︶ ᠶᠢ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠭᠠᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯᠳᠣ ᠪᠦᠭᠦ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ︵ᠨᠢᠬᠳᠠ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ︶ ᠪᠤᠯ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠪᠠ᠃ 1995 ᠤᠠ ᠳᠤ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠰᠢᠭᠤᠢᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ 65.31 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠮᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠠᠣᠠᠬᠡᠠ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ 100% ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ︔ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠢ 429 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ 100% ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ︔ ᠬᠢᠮᠠᠯ ᠬᠠᠪᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢ 8.72 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ 108.4% ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠢ 21.1 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠢ 3.05 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠠᠰᠢᠬ ᠬᠤᠨᠵᠢᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ 256 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ 1996 ᠤᠠ ᠳᠤ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠰᠢᠭᠤᠢᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠭᠦᠴᠣ ᠪᠠᠷ 42 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠮᠣ᠋ ᠰᠢᠨᠠᠣᠠᠬᠡᠠ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠢ 436.3 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠬᠡᠣᠠ᠂ ᠭᠤᠣᠯ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 22.57 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠤᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 7.3 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠶᠢ 1.09 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠠ᠂ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ ᠪᠠᠨ 2.1 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ 1996 ᠤᠠ ᠤ ᠡᠴᠣᠰ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯᠳᠣ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ 71 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ ᠮᠣᠳᠣ 500 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠬᠢᠷᠣᠬᠡᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠮᠣᠳᠣ 50 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠡᠯᠳᠠᠭᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠪᠠᠣ 1 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠣᠠ᠂ ᠬᠢᠮᠠᠯ ᠬᠠᠪᠳᠠᠰᠣ 10 ᠲᠦᠮᠠ ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦ ᠪᠠ ᠡᠳ᠋ᠰᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠨᠢ ᠴᠣ᠋ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯᠳᠣ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠬᠴᠢ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ 1952 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 32 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 1.3 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠮᠧᠲᠷ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠠ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠭᠦᠴᠣ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 1400 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠮᠣ᠋ ᠰᠢᠨᠠᠣᠠᠬᠡᠠ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠡᠬᠢᠠ ᠤ 56᠂ 4% ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠬᠡᠣᠠ 75.1% ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠷᠣᠬᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠭᠤᠢᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠢ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠵᠣ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠠ 25 ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠠ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ