ᠲᠦᠷᠪᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠰᠣ ᠬᠢᠭᠦ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/7

        ᠴᠠᠭᠠᠰᠣ ᠬᠢᠭᠦ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠠᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠢ ᠺᠠᠩ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠃ 1960 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠢ ᠺᠠᠩ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠴᠠᠭᠠᠰᠣ ᠬᠢᠭᠦ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ 40 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠳᠠᠮᠠᠯ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠲᠠᠢ᠂ 91 ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 1962 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠰᠣ ᠬᠢᠭᠦ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠭᠦᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ 1968 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠷᠭᠦᠬᠡᠪᠠ᠃ 1972 ᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠴᠠᠭᠠᠰᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠣ ᠡᠬᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ 1975 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠣᠯ ᠭᠠᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠬᠰᠣᠭᠠᠭᠠᠣᠠ᠂ 1976 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠷᠭᠦᠬᠡᠵᠠᠢ᠃ 1985 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠷᠣᠮᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠮᠠᠵᠣ᠂ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠣ ᠶᠢ 1514 ᠲᠣᠠ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ 137 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠦᠯᠪᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ