ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/7

       ᠰᠢᠭᠤᠢᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠨᠢ 762 ᠮᠢᠯᠢᠮᠧᠲᠷ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠰᠢᠭᠤᠢᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠬᠡ᠂ ᠵᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠠ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠢᠭᠤᠢᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ 1954 ᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠤᠷᠢᠣᠠ ᠬᠤᠵᠢᠣᠠ 5 ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠪᠢᠰᠪᠠ᠃ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠱᠢ ᠠᠴᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠡᡁᠧ ᠭᠸᠣ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 73 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1956 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠯᠸᠡᠭ ᠪᠥ᠋ ᠯᠣ᠋ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 64 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠢ ᠲᠠᠪᠢᠰᠪᠠ᠃ 1957 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠬᠡᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠬᠡᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠴᠠ ᠱᠠᠵᠢᠴᠢᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 56 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠢ ᠲᠠᠪᠢᠰᠴᠠᠢ᠃ 1959 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠠ ᠡᡁᠧ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ︵ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠭᠠᠠ ᠡᡁᠧ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠬᠡᠵᠣ ᠬᠠᠯᠠᠪᠠ︶ ᠭᠠᠠ ᠡᡁᠧ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠠ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 73 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠢ ᠲᠠᠪᠢᠰᠴᠣ᠂ 1960 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠠᠷᠣ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠷᠣ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠴᠠ ᠢ ᠱᠠᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 82 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠢ ᠲᠠᠪᠢᠰᠴᠠᠢ᠃ 20 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠣᠠ ᠤᠠ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠬᠡᠣᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠯᠸᠡᠭ ᠪᠥ᠋ ᠯᠣ᠋ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ 4 ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠢᠯᠠᠭᠦᠣ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠨᠢ 369 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠨᠢ 345 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠶᠠᠬᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ 158᠂ 5 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠮᠧᠲᠷ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠴᠣ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ 5540 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠵᠠᠢ ᠨᠢ 71 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ