ᠰᠢᠭᠤᠢᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/7

       ᠮᠣᠳᠣ ᠤᠬᠳᠣᠯᠵᠣ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠲᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠵᠠᠮ ᠪᠠ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠠ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ᠂ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠰᠢᠭᠤᠢᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠬᠰᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠢᠭᠤᠢᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠤᠢᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 9707 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 8237 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣ ᠶᠢᠨ 84᠂ 9% ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠳᠣ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠤᠬᠳᠣᠯᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠣᠬᠯᠠᠠ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ ᠮᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ ᠲᠣᠰ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠢᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠲᠠᠰᠢ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠰᠠᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠣᠷ ᠢ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ ᠭᠤᠣᠯ ᠱᠣᠭᠤᠮ᠂ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠪᠠ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠢᠯ ᠲᠣᠷᠰᠢ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠨᠢ ᠤᠬᠳᠣᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠡᠠ ᠳᠤ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠬᠡᠳᠣᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠤᠬᠳᠣᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠬᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠢ ᠠᠰ ᠲᠤᠨᠢ  ᠵᠢᠷᠦᠭ᠌ᠯᠠᠨ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠬᠡᠣᠠ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠬᠤᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠠ ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠳᠡᠭ ᠲᠣᠯᠠ ᠭᠦᠯᠳᠠᠭᠦᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠬᠡᠵᠣ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠣ ᠵᠠᠩᠰᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ