ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯ ᠲᠦᠢᠮᠠᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠳᠣᠷᠠᠠ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/7

       ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠭᠦᠷᠰᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡᠯᠠᠳᠠᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯ ᠲᠦᠢᠮᠠᠷ ᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠬᠢᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠠᠳᠠ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠮᠳᠣᠷᠠᠠ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠣᠷᠠᠠ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ ᠵᠦᠪᠳᠠᠯᠴᠠᠬᠡᠷ ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1950 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠬᠠᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠠᠠ ᠮᠣᠵᠢ ︽ᠭᠠᠯ ᠲᠦᠢᠮᠠᠷ ᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠮᠳᠣᠷᠠᠠ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ ᠺᠦ᠋ᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ︵ᠡᠬᠡ ᠨᠣᠣᠷᠠᠬ︶︾ ᠢ ᠬᠠᠮᠳᠣᠷᠠᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠴᠠᠩᠴᠦ᠋ᠠ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠯ ᠲᠦᠢᠮᠠᠷ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠪᠠ᠃ 1954 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠡᡁᠧᠪᠸᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ︵ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ᠂ ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ︶ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠ ︵ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠴᠧᠩᠳᠧ ᠬᠤᠳᠠ︶᠂ ᠨᠢᠬᠡ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠤᠷᠣᠠ ︵ᠴᠧᠩᠳᠧ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠤᠷᠣᠠ︶ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠣᠷᠠᠠ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ ᠺᠦ᠋ᠮᠢᠰ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠬᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠰᠣᠮᠣ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣ ᠴᠦᠮ ᠬᠠᠮᠳᠣᠷᠠᠠ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠮᠠᠳᠡᠭᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠯᠴᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 娋J‍ᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠠ᠂ ᠭᠦᠨᠳᠠᠯᠠᠠ ᠭᠤᠯᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷ ᠪᠦᠳᠣᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠦᠢᠮᠠᠷ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠣᠠᠬᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠪᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠭᠠᠯ ᠲᠦᠢᠮᠠᠷ ᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠬᠰᠢᠳᠠᠢ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ