ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ 305 ᠨᠣᠮᠧᠷᠳᠣ ᠵᠠᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/7

        ᠵᠣᠸᠠᠩ ᠡᡁᠧ ᠠᠴᠠ ᠯᠢᠠᠰᠢ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠱᠣᠭᠤᠮ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠣᠬᠠᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠡᡁᠧ ᠱᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ᠂ ᠰᠢᠠ ᠬᠤᠢ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠪᠤ᠂ ᠪᠤᠷᠣᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠰᠧ ᠳ᠋ᠣᠣ ᠵᠠᠩ ᠹᠠᠩ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠠ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ᠂ ᠬᠤᠣᠰ ᠬᠤᠣᠠᠳᠤᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠠ ᠡᠴᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠯᠢᠠᠰᠢ ᠭᠦᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 328 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠷᠣᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠯᠢᠠᠰᠢ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ 141 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠨᠢ ᠱᠠᠷᠤᠬ ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠬᠠᠶᠢᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠨᠢ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠯᠢᠶᠣᠣᠳᠦ᠋ᠩ ᠬᠤᠶᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠯᠴᠠᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠷᠣᠴᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠭᠤᠯᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠂ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠣ᠂ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ