ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/7

       ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ᠃ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ 5 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠃ 1932 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ 20 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠲᠠᠪᠢᠭᠠᠣᠠ ᠤᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠲ᠋ᠠ᠂ ᠫᠢᠩᠷᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠲ᠋ᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠤᠯᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠰᠣᠭᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ 1958 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠢ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠠ᠃ 1980 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠠᠶᠠᠠᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠭᠦᠯᠢᠶᠠᠭᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠷ ︵2273 ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠮᠧᠲᠷ︶ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ 1988 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ︵ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠤᠳᠠ︶ ᠪᠠᠯᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠠ ᠪᠧᠲ᠋ᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠣᠠᠬᠤᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠶᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠰ ᠵᠠᠮ ᠨᠢ 1800 ᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠳᠣ᠂ 45 ᠮᠧᠲᠷ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠪᠦᠸᠧ ᠶᠢᠠ 737 ᠪᠤᠯᠣᠠ BAE — 146 ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠪᠠᠭᠤᠵᠣ ᠨᠢᠰᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ