ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠰᠣᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/7

        ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ᠃ ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠᠰᠢ 10 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ 3.6 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠯᠠᠳᠡᠭᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠰᠣᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ︵ᠯᠢᠶᠣᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ︶ ᠪᠤᠢ᠂ ᠢᠩᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠲᠣᠰ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠢ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠰᠣᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠬᠡᠵᠣ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠣᠠᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠰ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ 1958 ᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠯᠠ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠶᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 1985~1987 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠯᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠦᠷᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠶᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ 2600 ᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠳᠣ᠂ 45 ᠮᠧᠲᠷ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭᠠᠣᠠ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠸᠡᠭ ᠢ ᠤᠬᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠠᠶᠠᠠᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠭᠦᠯᠢᠶᠠᠭᠦ ᠠᠰᠠᠷ ᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠠ᠂ ᠪᠦᠸᠧ ᠶᠢᠠ 737᠂ MD-82᠂ BAE-146 ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠭᠤᠬᠰᠢᠬᠢ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠰᠦᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠵᠣ ᠨᠢᠰᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ