ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/7

        ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ᠃ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠡᡁᠧ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ ᠲᠤ ᠪᠤᠢ᠃ 1934 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 1957 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠵᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠪᠠ᠃ 1972 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ 82 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠤᠠ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠶᠣᠳᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ 14 ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ ᠪᠧᠲ᠋ᠣᠠ ᠲᠠᠪᠢᠰᠪᠠ᠃ 1987 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠯᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ 2000 ᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠳᠣ᠂ 45 ᠮᠧᠲᠷ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠪᠧᠲ᠋ᠣᠠ ᠴᠢᠣᠠᠬᠤᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠶᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠷᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠰᠦᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠸᠡᠭ ᠤᠬᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ 1570 ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠠᠶᠠᠠᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠭᠦᠯᠢᠶᠠᠭᠦ ᠠᠰᠠᠷ ᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠂ ᠪᠦᠸᠧ ᠶᠢᠠ 737᠂ BAE-146 ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠵᠣ ᠨᠢᠰᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ