︽ᠯᠣᠪᠰᠠᠩᠱᠠᠳᠠᠷᠣᠪ ᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30

        ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠡᠮᠬᠢᠣᠠᠬᠡᠵᠣ 1997 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠯᠣᠪᠰᠠᠩᠱᠠᠳᠠᠷᠣᠪ ︵1917~1998︶ ᠪᠤᠯ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠠᠠ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯᠳᠠᠠ᠂ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠭᠦ ᠡᠮᠴᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠠ 50 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠬᠡᠵᠣ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠬᠠᠨᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠦ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠠ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠬᠢᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠩ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠯᠣᠪᠰᠠᠩᠱᠠᠳᠠᠷᠣᠪ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠵᠣ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ 96 ᠬᠤᠪᠢ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠢᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ 5 ᠪᠦᠯᠦᠭ 39 ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠣ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠡᠮᠬᠢᠣᠠᠬᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠮᠬᠢᠣᠠᠬᠡᠭᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠠ ᠵᠠᠳᠠᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠯᠣᠪᠰᠠᠩᠱᠠᠳᠠᠷᠣᠪ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠣᠰᠬᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠯᠣᠪᠰᠠᠩᠱᠠᠳᠠᠷᠣᠪ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠦᠵᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠦᠵᠠᠵᠣ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠬᠢᠭᠦ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠷᠴᠣ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠨᠣᠮ ᠮᠦᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ