︽ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠵᠣ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠬᠠᠬᠳᠠᠬᠤᠠ ᠤ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠦᠭᠦᠯᠠᠯᠳᠠ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30

       ︽ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠵᠣ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠬᠠᠬᠳᠠᠬᠤᠠ ᠤ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠦᠭᠦᠯᠠᠯᠳᠠ︾ ︵︽言天验人:中医学概念史要论︾︶ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠲᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠣ 1997 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠰ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠤᠬᠠᠬᠳᠠᠬᠤᠠ ᠢ ᠰᠢᠯᠢᠠ ᠰᠣᠩᠭᠤᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠣᠬᠡᠠ ᠮᠦᠷᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠴᠣ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠭᠦ︔ ᠲᠠᠳᠠᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠠᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠠᠯ ᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣᠬᠢ ᠵᠠᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠦᠢᠷᠠᠳᠣᠬᠰᠠᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ︔ ᠲᠠᠳᠠᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠭᠦᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠯᠬᠢᠯᠠᠭᠦ︔ ᠲᠠᠳᠠ ᠨᠠᠷ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠣᠠᠬᠠᠠ ᠦᠵᠠᠭᠦ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠤᠨᠣᠪᠴᠢᠳᠠᠢ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠣ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠬᠠᠬᠳᠠᠬᠤᠠ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠮᠢᠴᠠ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠦᠪᠠᠷᠮᠢᠴᠠ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠳᠣ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠰᠢᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠵᠣ ᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠪᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ