︽ᠦᠩᠬᠡᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠢ ᠤᠨᠣᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠭᠦ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30

       ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠣᠫᠡ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠪᠤᠳᠠᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ 1998 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠪᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠨᠣᠮ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 20 ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠯ ᠦᠩᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠤᠬᠠᠬᠳᠠᠬᠤᠠ︔ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠷᠢᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠭᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠪᠤᠣ᠂ ᠭᠦᠢᠳᠠᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠭᠦᠢᠳᠠᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠪᠤᠰᠣ ᠰᠢᠬᠡᠰᠣᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠣᠯ᠂ ᠵᠦᠬᠡᠯᠠᠠ ᠴᠠᠩᠺᠧᠷ᠂ ᠦᠷᠬᠡᠰᠣᠳᠣ ᠨᠦᠢᠳᠠᠠ ᠡᠦ᠋᠂ ᠦᠩᠬᠡᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠯᠢᠮᠹ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠠᠢ ᠬᠠᠪᠤᠳᠠᠷ᠂ ᠴᠠᠪᠢᠠ ᠨᠢᠷᠠᠢ ᠬᠠᠪᠤᠳᠠᠷ᠂ ᠦᠷᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡᠳᠠᠠ ᠤ ᠡᠷᠢᠬᠡᠯᠢᠭ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢᠳᠣ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠦᠷᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡᠳᠠᠠ ᠤ ᠴᠦᠪᠤᠷᠢᠭᠦᠣ᠂ ᠤᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠪᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠡᠰᠣ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠭᠤ᠂ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠣ ᠵᠦᠬᠡᠯᠠᠠ ᠡᠦ᠋᠂ ᠴᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠢᠳᠣ᠂ ᠠᠶᠢᠽ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠠᠮᠶᠣᠪ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠬᠡᠳᠠᠰᠣᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠬᠡᠳᠠᠰᠣᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠯᠢᠮᠠᠯᠢᠬ ᠰᠢᠯᠢᠪᠢᠭᠦᠷᠳᠣ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠡᠯᠢᠬᠡᠠ ᠦᠷᠪᠢᠰᠣᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠬᠳᠠᠬᠤᠠ᠂ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠵᠦᠢ᠂ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠯ᠂ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷᠠᠬᠢ ᠢᠯᠠᠷᠠᠯ᠂ ᠤᠨᠣᠰᠢ᠂ ᠡᠮᠨᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠂ ᠤᠷᠢᠣᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠠᠭᠦᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠷᠠᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠮᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠷᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠦᠩᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠵᠣ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠄ 1᠂ ᠦᠩᠬᠡᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠢ ᠤᠨᠣᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠭᠦ ᠲᠦᠰᠣᠪ︔ 2᠂ ᠦᠩᠬᠡᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ︔ 3᠂ ᠠᠶᠢᠽ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠳᠤ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠦᠩᠬᠡᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠵᠣ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠬ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠰᠢᠭ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠣᠫᠡ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠨᠣᠮ ᠮᠦᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ