︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ ᠬᠠᠨᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠵᠠᠰᠠᠯ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30

        ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠡᠣ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠭᠧ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠴᠢ ᠨᠣᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ 40 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠵᠣ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠠ᠂ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ 77 ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 18 ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠢ ᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠮᠠᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠪᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠬᠠᠢ ᠪᠤᠳᠠᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠦᠪᠠᠷᠮᠢᠴᠠ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠬᠠᠨᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢ ᠨᠠᠩ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠠ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠴᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠵᠢᠭᠠᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠢᠬᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠨᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠤᠯᠠᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠬᠡᠷᠠᠭᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠣᠯ᠂ ᠴᠢᠰᠣᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠡᠪᠠᠣᠠᠭᠦ᠂ ᠰᠢᠳᠣ ᠡᠪᠠᠣᠠᠭᠦ᠂ ᠨᠢᠳᠣᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠶᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠡᠪᠠᠣᠠᠭᠦ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠴᠢᠰᠣᠠ ᠲᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠠ ᠬᠡᠮ ᠳᠤ ᠴᠣ᠋ ᠲᠣᠰᠠ ᠲᠠᠢ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ