ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳᠣ ᠶᠠᠬᠡ ᠠᠰᠠᠷ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30

        ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ᠃ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 1984 ᠤᠠ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠨᠳᠠᠯᠠᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳᠣ ᠶᠠᠬᠡ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠦᠷᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠲᠣᠮᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠬᠠᠮ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠰᠠᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 9001 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤᠨᠢ᠄ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠣᠳᠣᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ᠂ ᠰᠦᠯᠵᠢᠮᠠᠯ ᠪᠠ ᠨᠠᠬᠡᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ᠂ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠣ ᠬᠤᠨᠠᠷ ᠱᠠᠬᠠᠢ ᠭᠤᠳᠣᠯ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ᠂ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠠᠯᠳᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠵᠢᠮᠰᠡᠭ᠂ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠠᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯᠠᠰ᠂ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ᠂ ᠰᠢᠷ ᠪᠤᠳᠤᠬ᠂ ᠪᠤᠯᠣᠣᠠ ᠪᠠ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ᠂ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦᠠ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠨᠣᠣᠰᠣᠠ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠠ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠵᠦᠢᠯᠠᠰ᠂ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ 2000 ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠪᠦᠬᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠢᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠨᠢ 606 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠲᠣᠬᠳᠠᠮᠠᠯ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠨᠢ 682 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦ 156 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠤᠢ᠃ 1987 ᠤᠠ᠂ 1989 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠠ ᠨᠢᠬᠡᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠤᠯᠭᠤᠪᠠ᠂ 1989 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ ᠠᠴᠠ ᠤᠶᠣᠠ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠪᠠᠷ᠂ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠶᠠᠮᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠠ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠨᠢᠬᠡᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ 1999 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠰᠠᠠ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ 100 ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠰᠠᠠ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ 100 ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ 100 ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ 100 ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠠ ᠨᠠᠮᠠᠯᠳᠠ ᠰᠦᠢᠣᠠᠬᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ 100 ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠬᠳᠠᠵᠠᠢ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ