ᠯᠢᠠᡁᠧ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳᠣ ᠶᠠᠬᠡ ᠠᠰᠠᠷ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30

     ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ᠃ ᠯᠢᠠᡁᠧ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠣᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠯᠢᠠᡁᠧ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳᠣ ᠬᠠᠮ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠬᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 1975 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 4100 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠮᠧᠲᠷ᠃ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤᠨᠢ᠄ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ᠂ ᠲᠠᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠠᠷᠢᠬᠢ᠂ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠣᠳᠣᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠰᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠬᠤᠯᠢᠰᠢᠠ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ᠂ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠵᠠᠷᠬᠡ 13000 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠪᠦᠬᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠠ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠤᠷᠣᠯᠠᠠ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠢᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠣᠬᠳᠠᠮᠠᠯ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠣᠯ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ 166 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ 102 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠤᠢ᠃ 1987 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠶᠠᠮᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠠ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠨᠢᠬᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠤᠯᠭᠤᠪᠠ᠃ 1988 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠠ ᠤ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠡᠪᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠪᠠ ︽5·1︾ ᠤ ᠭᠦᠳᠠᠯᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠤᠯᠭᠤᠪᠠ᠃ 1989 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠶᠠᠮᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠣᠠᠪᠠ᠃ 1999 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠰᠠᠠ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ 100 ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠤ  ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠩᠨᠠᠬᠡᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠵᠠᠢ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ