ᠵᠢᠨᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳᠣ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30

     ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ᠃ ᠵᠢᠨᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠣᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠨᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠠ ᠡᠵᠠᠩᠨᠡᠭᠰᠠᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠂ 1995 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 2200 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ᠂ ᠰᠦᠯᠵᠢᠮᠠᠯ ᠪᠠ ᠨᠠᠬᠡᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ᠂ ᠲᠠᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ᠂ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠯᠢᠰᠢᠠ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ᠂ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠡᠯᠳᠠᠪ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠯ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠴᠠᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ 10000 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠨᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠪᠠ ᠪᠦᠬᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦ 132 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠲᠣᠬᠳᠠᠮᠠᠯ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠣᠯ ᠦᠷᠳᠡᠭ 98 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ 34 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠤᠢ᠃ 1986~1988 ᠤᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ 3 ᠵᠢᠯ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠠ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠵᠣ᠂ 1987 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ ᠠᠴᠠ ᠤᠶᠣᠠ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠤᠯᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ 1988 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠶᠠᠮᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠠ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠨᠢᠬᠡᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠣᠠᠪᠠ᠃ 1999 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ 100 ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠰᠠᠠ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ 100 ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ 100 ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ 100 ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ