ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30

    ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ᠂ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠳᠣᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠮ ᠪᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣᠬᠢ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠣ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠴᠠᠴᠡᠭᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠠ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠴᠡᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠣᠠ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠤᠯ ᠤᠯᠠᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠴᠣᠬᠯᠠᠷᠠᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠬᠰᠠᠠ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠣᠬᠡᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠵᠣ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ᠂ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ  ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠤ ᠢᠳᠠᠵᠣ ᠤᠣᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠡᠮᠣᠰᠴᠣ ᠵᠠᠭᠦᠭᠦ᠂ ᠵᠠᠷᠣᠵᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠵᠣ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠠᠷᠠᠵᠣ ᠲᠣᠰᠬᠠᠬᠳᠠᠠ᠂ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠣ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷ ᠨᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠰᠢᠵᠣ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ 50 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠴᠠᠴᠡᠭᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠨᠵᠠᠬᠡᠶᠢᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠳᠣᠣᠠᠬᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠠᠮᠠᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ