ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠬᠡᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30

     ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠬᠡᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠣ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1955 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠤᠣᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠰ ᠰᠠᠮᠠᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠬᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 1958 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳᠣ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠ᠂ 1983 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠯᠣᠭᠠᠣᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠬᠡᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷᠭᠦᠬᠡᠪᠠ᠃ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ᠂ ᠵᠢᠨᠢᠩ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ᠂ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠣᠣ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠠ ᠠᠶᠢᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ 6 ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠬᠡᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ᠂ ᠰᠦᠯᠵᠢᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ᠂ ᠭᠦᠪᠤᠩ᠂ ᠭᠦᠪᠤᠩ ᠰᠠᠮᠠᠳᠠᠰᠣ᠂ ᠭᠦᠳᠠᠯᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠡᠵᠠᠮᠳᠠᠭᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠪᠤᠳᠠᠳᠣ ᠴᠣᠬᠴᠠᠳᠣ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠨᠣᠣᠰᠣᠠ ᠨᠠᠬᠡᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠨᠣᠣᠰᠣᠠ ᠨᠠᠬᠡᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠳᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠣᠷᠠᠠ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠭᠦ ᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ 8 ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠣᠭᠦᠯᠠᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠣᠰᠣᠠ ᠨᠠᠬᠡᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠣᠷᠠᠠ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ᠂ ᠨᠠᠬᠡᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ᠂ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠣᠠᠬᠡᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠣ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷ ᠲᠠᠢ᠃ 1990 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠪᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ