ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30

     ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠠ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠠ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠤᠯᠠᠠ ᠲᠦᠮᠠᠠᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠴᠣᠬᠯᠠᠭᠠᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠦᠠ ᠴᠣ᠋ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠪᠯᠠᠷᠠᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠦᠪᠠᠳᠡᠭᠰᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠣ ᠳᠡᠭᠡᠨ 7~8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠴᠠᠬ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠬ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠮᠠᠯ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠦᠷᠨᠢᠠ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠣᠠ ᠮᠠᠯ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠬ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠠ ᠠᠪᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠠᠩᠭᠠᠠ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠮᠠᠯᠴᠢᠠ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠣᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠣᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠠ ᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠬ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠠ ᠠᠪᠳᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ