ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠠᠴᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠭᠦ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30

     1981 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠭᠦ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ᠂ ᠬᠠᠩᠭᠠᠠ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠳᠣᠷᠠᠠ ︽ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠠᠴᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠭᠦ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠰ︾ ᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠤᠳᠣᠯ᠂ ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠷᠳᠣᠩ᠂ ᠮᠣᠷᠢᠠ ᠬᠤᠭᠤᠷ᠂ ᠵᠣᠳᠤᠬ ᠲᠣᠣᠬᠤ᠂ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ 242 ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠢ  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠠᠴᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠭᠦ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠪᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠢ 78 ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠢ 164 ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠩᠭᠠᠠ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠤᠳᠣᠯ᠂ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ 71 ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ