ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30

         ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠠᠯᠣᠰ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠬ ᠤᠷᠣᠠ᠂ ᠠᠯᠣᠰ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦ᠂ ᠠᠰᠢᠬ ᠬᠤᠨᠵᠢᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠰᠢ ᠳᠤ ᠨᠦᠭᠦᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠣ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠭᠦᠴᠢᠷᠳᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠠ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠵᠠᠷᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷ᠂ ᠠᠰᠢᠬ ᠬᠤᠨᠵᠢᠪᠤᠷᠢ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠣᠷ ᠴᠡᠭ ᠴᠦᠬᠡᠠ᠂ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠭᠦ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠠᠨᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠣᠭᠠᠣᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠷᠪᠢᠠ ᠰᠠᠭᠠᠣᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1963 ᠤᠠ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠪᠠ᠂ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠶᠢᠨ 50% ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠶᠢᠨ 80% ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠭᠠᠠ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠠ︔ ᠠᠰᠢᠬ ᠬᠤᠨᠵᠢᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ 20% ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠯᠠᠳᠠᠬᠡᠵᠣ ᠲᠣᠰ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠠ ᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠨᠦᠭᠦᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ︔ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠤᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠠᠯᠳᠠᠬᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠠᠯᠳᠠᠬᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠵᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠭᠦᠮᠣᠷᠬᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠵᠣ ᠨᠦᠭᠦᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠠᠰᠢᠬ ᠬᠤᠨᠵᠢᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠳᠤᠨᠢ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 20% ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1980 ᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠬ ᠬᠤᠨᠵᠢᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠠ ᠦᠯᠠᠳᠠᠬᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠭᠠᠣᠠ 50% ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ 1981 ᠤᠠ ᠳᠤ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠣ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ ︵ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠣ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠯᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠ︶ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷ ᠪᠦᠭᠦᠠ ᠨᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠠ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠣᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠲᠠᠣᠠᠭᠦᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ