ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30

        ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ  ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ᠃ ︽ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ︾ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠬᠡ᠂ ︽ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ︾ ᠬᠡᠰᠠᠠ ᠤᠣᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠶᠢᠰᠢ ᠵᠸᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪ ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠩ ᠰᠢᠠ ᠯᠣ᠋ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ 1968 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠦᠬᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠤᠳᠣ 7540 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠭᠦᠮᠣᠷᠬᠡᠯᠠᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠭᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠲᠠᠢ᠃ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠠᠴᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ᠂ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠣᠳᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠦᠯᠵᠢᠮᠠᠯ ᠪᠠ ᠭᠦᠪᠤᠩ ᠨᠠᠬᠡᠮᠠᠯ᠂ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠬᠡᠮᠠᠯ ᠡᠳ᠋ ᠵᠠᠷᠬᠡ 1000 ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ