ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠠ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30

        ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠠ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1949 ᠤᠠ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠪᠠ᠃ 50 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠠ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠮ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠠ ᠮᠠᠯᠴᠢᠠ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠣ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠭᠦᠳᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠤᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠠ᠂ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠢ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠭᠦ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠴᠡᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠵᠢᠣᠠᠭᠦᠯ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠣᠬᠠᠠ ᠳᠤ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠠ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠬᠡᠮᠠᠯᠵᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠭᠦᠳᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠵᠣ᠂ 12 ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠠ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ᠂ 88 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠠ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ᠂ 739 ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠠ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ 2675 ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠣᠷ ᠴᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠠ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠬ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠳ᠋ᠰᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ 39᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠠ ︵ᠪᠦᠬᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠤ︶ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ 195 ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳᠤ 47020 ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠴᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠬᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠠ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ 182᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ 181᠂ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠦᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ 375 ᠶᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠠ ᠮᠠᠯᠴᠢᠣᠠ ᠲᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠲᠣᠮᠳᠠ᠂ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤ  ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠦᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠢ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠤᠠ ᠤ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠠ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 100 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠣ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠠ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠬ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠠ ᠠᠪᠬᠤ᠂ ᠡᠳ᠋ᠰᠢᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤᠨᠢ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠬᠡᠷ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠳᠠᠰ᠂ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠯᠬᠡ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠳᠠᠰ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠳᠠᠰ᠂ ᠬᠤᠷᠰᠢᠠ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠣᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠳᠠᠰ᠂ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠳᠠᠰ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠰ ᠲᠠᠭᠠᠨ 8 ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠴᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠣ᠋ ᠸᠠᠩ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠬ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠣ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠬᠤᠯᠢᠰᠢᠠ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠠ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠯᠳᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ