ᠨᠠᠭᠦᠳᠠᠯ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30

        ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠯᠣᠰ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠬ ᠤᠷᠣᠠ᠂ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠬ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠲᠠᠮᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠠᠷᠤᠬ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠣᠷᠢᠠ ᠠᠴᠢᠶᠠᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠬ ᠢ ᠠᠪᠴᠣ᠂ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠨᠵᠠᠬᠡᠶᠢᠷᠠᠠ᠂ ᠨᠠᠭᠦᠳᠠᠯ ᠦᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠣᠯᠢᠬ᠂ ᠨᠠᠭᠦᠳᠠᠯᠯᠠᠠ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠷᠬᠡᠠ᠂ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠲᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠠᠬ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠣᠷ ᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠦᠭᠦᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ