ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠬᠤᠯᠢᠰᠢᠠ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30

        ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠬᠤᠯᠢᠰᠢᠠ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1985 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠤᠯᠢᠰᠢᠠ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠠ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠣᠳᠣᠮ ᠤᠨ ᠡᠯᠳᠠᠪ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠦᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠢ ᠬᠤᠯᠢᠰᠢᠠ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠶᠠᠬᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠬᠡᠭᠦᠯᠣᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠦ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢᠬᠳᠠᠯᠠᠠ ᠪᠤᠳᠣᠬᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠬᠡ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠣᠠᠬᠡᠯ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠬᠡᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠣ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠰᠤᠬ ᠲᠠᠢ᠃ 51600 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠭᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠣᠬᠳᠠᠮᠠᠯ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ 208 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦ 464 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠭᠦ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠣᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ᠂ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ᠂ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠣᠳᠣᠮ ᠤᠨ ᠡᠯᠳᠠᠪ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠬᠠᠶᠠᠬᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠰᠣᠷᠭᠤᠬ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠴᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠮᠳᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠳ᠋᠂ ᠵᠦᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠯᠠᠰᠠᠳᠣ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ᠂ ᠰᠦᠠ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠭᠠᠣ ᠳᠤᠨᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠣᠳᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠣᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠦ᠂ ᠤᠯᠵᠣ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠬᠰᠠᠠ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠣ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠭᠦ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠬ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ᠂ ᠬᠤᠯᠢᠰᠢᠠ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ