ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠴᠣᠬᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30

         1978 ᠤᠠ ᠤ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ᠂  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠩ ᠴᠣᠯᠭᠤᠢ᠂ ᠪᠢᠳᠠᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠦᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠡᠪᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠤᠯᠠᠠ ᠲᠠᠰ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠠᠯᠣᠰᠯᠠᠬᠰᠠᠠ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠠᠯᠣᠰᠯᠠᠬᠰᠠᠠ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠣᠯᠠᠬᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠷᠢᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠶᠠᠷᠠᠬᠡᠣᠠ ᠤᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠭᠠᠣᠠ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠴᠣᠬᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠰᠭᠦ ᠮᠠᠳᠣ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠯᠠᠷᠠᠵᠣ᠂ 1996 ᠤᠠ ᠤ ᠡᠴᠣᠰ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ 1766 ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ 123.2 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ