ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30

        ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠠᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ 1948 ᠤᠠ ᠳᠤ ︽ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠲᠦᠷᠢᠮ︾ ᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠤᠷᠣᠠ ᠬᠡᠪᠠᠯ ᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠮᠠᠠᠵᠣᠣᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠰᠢ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠤ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ᠂ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠠᠷᠢᠬᠢ᠂ ᠭᠦᠪᠤᠩ ᠮᠢᠠᠳᠠᠰᠣ ︵ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ︶᠂ ᠨᠣᠣᠰᠣᠠ ᠤᠳᠠᠰᠣ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠨᠠᠬᠡᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠵᠠᠷᠬᠡ 7 ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠦᠷᠣᠯ᠂ 50 ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ 5% ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ 50% ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠮᠣ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠣᠯ᠂ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ 7 ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠦᠷᠣᠯ᠂ 54 ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ 5% ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ 25% ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠪᠤᠩ᠂ ᠲᠠᠮᠦᠷᠯᠢᠭ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ 10 ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠬᠡᠯᠳᠣᠷᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ