ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠠᠮᠳᠠ ᠰᠢᠮᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30

        ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠦᠨᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠦᠪᠠᠷᠮᠢᠴᠠ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠨᠣᠷ ᠠᠮᠳᠠ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠭ ᠢᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠣᠭᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠵᠢᠩᠨᠠᠭᠦ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠬᠤ᠂ ᠪᠢᠳᠠᠭᠦᠣ ᠴᠢᠨᠠᠬᠤ᠂ ᠱᠦᠯᠣᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠠᠮᠳᠠ ᠰᠢᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠬᠡᠪᠠᠯ ᠪᠤᠷᠣ ᠱᠦᠯᠣ ᠭᠦᠩᠬᠡᠠ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠤᠬ᠂ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠵᠦᠬᠡᠯᠠᠠ᠂ ᠬᠡᠣᠷᠡᠭ᠂ ᠬᠠᠩᠬᠤᠯᠣᠮ᠎ᠠ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠷᠪᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠰᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠬᠤᠨᠢ᠂ ᠰᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠭᠤᠶ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠮᠦᠴᠢ᠂ ᠰᠢᠯᠵᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠮᠠᠬᠡᠠ ᠲᠠᠪᠠᠬ᠂ ᠰᠢᠷᠠᠮᠠᠯ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠪᠤᠰᠣ᠂ ᠱᠦᠯᠣᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠷᠣ ᠰᠦᠢᠷ ᠤᠨ ᠱᠦᠯᠣ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠬ ᠪᠤᠣᠪᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠪᠤᠯ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠨᠳᠣᠳᠣ ᠵᠣᠴᠢᠣᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠨᠣᠷ ᠠᠮᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ