ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠰ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/9/23

        1978 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠦᠷᠣᠯ᠂ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠦᠷᠬᠡᠣᠠᠪᠠ᠃ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠲᠣᠳᠣᠬᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠬᠡᠵᠢᠵᠣ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ᠂ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠩᠭᠢ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ᠂ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠪᠤᠳᠠᠳᠣ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠰᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠩᠭᠢ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠤᠷᠰᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠩᠭᠢ᠂ ᠭᠦᠳᠠᠬᠡ ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ ᠤ ᠢᠳᠠᠬᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠳ ᠡᠳᠣᠷ ᠢᠷᠠᠭᠦᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠠ ᠪᠤᠵᠠᠭᠠᠢᠢᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠦᠷᠢᠣᠠᠬᠡᠯ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ 1950 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠠ 53 ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ 1996 ᠤᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ 8103 ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ 1950 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠵᠦᠪᠬᠡᠠ 1526 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 2000 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠠ 1094.17 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ 1192.35 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠠᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 1270.13 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ 304 .12 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠭᠦᠳᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠭᠤᠰ 875 .74 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠠᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 1340.74 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ 231.32 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ 356᠂ 59 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ 69.23 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ 251.36 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ 57᠂ 74 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 1999 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠭᠤᠰ ‍ᠣᠠ‌‍ᠲ᠋ᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ 1471 .55 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠴᠣ᠂ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ 8.07 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠯᠣᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠰᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ 3.9 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠯᠣᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠰᠣᠯᠣᠭᠠᠳᠣᠢ ᠨᠢ 1.02 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ