ᠵᠢᠶᠣᠣ ᠴᠣᠣ ᠵᠣᠭᠤᠰ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/9/23

         ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠴᠠᠭᠠᠰᠣᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠳᠣᠯ᠃ 1236 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠬᠡᠳᠠᠢ ᠵᠠᠷᠯᠢᠬ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠣ ᠵᠢᠶᠣᠣ ᠴᠣᠣ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠭᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠮ ᠰᠣᠭᠤᠬ ᠠᠴᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠮᠵᠢ ᠠᠪᠴᠣ᠂ ᠵᠢᠶᠣᠣ ᠴᠣᠣ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠳᠣᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠯ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠮᠠᠢ ᠬᠢᠭᠦ ᠪᠠ ᠵᠠᠷᠣᠳᠠᠯ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠴᠣᠬᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠳᠣᠵᠣ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠣᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠲᠠᠷᠣᠮᠠᠯᠯᠠᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠪᠦᠸᠧᠵᠸᠣ ︵ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠠᠳᠦ᠋ᠩ ᠤᠨ ᠯᠢᠶᠣᠣᠴᠸᠡᠭ︶ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠽᠢ ᠬᠡᠮᠠᠭᠦ ᠲᠣᠷᠭᠠᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ᠂ ᠵᠸᠠᠳᠢᠩ ᠵᠠᠮ ︵ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᡁᠧᠪᠸᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠧᠩᠳᠢᠩ︶ ᠤᠨ ᠶᠢᠠᠴᠣᠣ ᠬᠡᠮᠠᠭᠦ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1253 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢᠩᠵᠣᠣ ᠳᠤ ᠲᠢ ᠵᠢᠣᠢ ᠰᠧ ᠶᠠᠮᠣᠠ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠵᠢᠶᠣᠣ ᠴᠣᠣ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠲᠠᠷᠣᠮᠠᠯᠯᠠᠠ ᠵᠠᠷᠣᠳᠠᠯ ᠰᠦᠢᠣᠠᠬᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠮᠦᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠸᠠᠳᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡᠳᠠᠠ ᠱᠢ ᠵᠢᠢ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠠ ᠵᠢᠶᠣᠣ ᠴᠣᠣ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢ ᠲᠠᠩᠴᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢ ᠨᠢᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠭᠦ ᠪᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠳᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠪᠠ᠃ ᠵᠦᠩ ᠲᠦᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠤᠠ ︵1260︶ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠦᠩ ᠲᠦᠩ ᠤᠨ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠪᠤᠣ ᠵᠢᠶᠣᠣ ᠴᠣᠣ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠪᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠣᠠ ᠵᠦᠩ ᠲᠦᠩ ᠤᠨ ᠪᠤᠣ ᠴᠣᠣ ᠪᠤᠶᠣ ᠵᠦᠩ ᠲᠦᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠣᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠬᠡᠣᠠ ᠤᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠯᠦᠭᠡ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠲᠠᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠦᠮ ᠪᠤᠣ ᠴᠣᠣ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠪᠠ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠴᠠᠭᠠᠰᠣᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠠᠪᠴᠣ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠣᠯᠢᠵᠣ ᠦᠭᠭᠦ ᠪᠠ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠢ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠡᠵᠣ ᠵᠠᠷᠯᠢᠬᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠵᠦᠩ ᠲᠦᠩ ᠤᠨ ᠪᠤᠣ ᠴᠣᠣ ᠵᠣᠭᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ 10 ᠮᠦᠩᠭᠦ᠂ 20 ᠮᠦᠩᠭᠦ᠂ 30 ᠮᠦᠩᠭᠦ᠂ 50 ᠮᠦᠩᠭᠦ᠂ 100 ᠮᠦᠩᠭᠦ᠂ 200 ᠮᠦᠩᠭᠦ᠂ 300 ᠮᠦᠩᠭᠦ᠂ 500 ᠮᠦᠩᠭᠦ᠂ 1 ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠠ᠂ 2 ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ 10 ᠲᠠᠰ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ 1 ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠣᠣ ᠶᠢ 1 ᠯᠠᠩ᠂ 50 ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠣᠣ ᠶᠢ 1 ᠳ᠋ᠢᠩ᠂ 100 ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠣᠣ ᠶᠢ 1 ᠴᠢᠶᠠᠠ᠂ 10 ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠶᠢ 1 ᠹᠸᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠣᠰ ᠵᠣᠭᠤᠰᠣᠠ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠵᠦᠩ ᠲᠦᠩ ᠤᠨ ᠪᠤᠣ ᠴᠣᠣ ᠶᠢᠨ 2 ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠠ ︵ᠯᠠᠩ︶ ᠨᠢ 1 ᠯᠠᠩ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠩᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ