ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠭᠤᠰ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/9/23

         ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢ ᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠤᠠᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠠᠯ ᠮᠦᠠ᠃ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠩᠬᠡ ᠠᠮᠣᠭᠤᠯᠠᠩ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠴᠢᠣᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠢᠷᠠᠬᠡᠣᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠮᠠᠢ ᠬᠢᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠴᠠᠢ ᠤᠣᠭᠤᠬᠤ ᠲᠣᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠵᠣᠭᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠢ ᠤᠷᠣᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠪᠠ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ 24᠂ 27᠂ 39 ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ 24 ᠬᠡᠪᠠᠯ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠬ ᠪᠦᠷᠢ 24 ᠬᠡᠰᠡᠭ᠂ 32 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨᠳᠣ ᠨᠢ 2.75 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ᠂ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ 1 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ 23 ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ 2 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠢ ᠪᠤᠳᠣᠵᠣ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠬᠡᠷᠴᠢᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠠ ᠪᠤᠳᠣᠳᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠠᠣᠠ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ