ᠲᠠᠬᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/9/23

        ᠴᠢᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠳᠠᠭᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠳᠣᠬᠰᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠶᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠢᠶᠠᠰᠣ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠣ ᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠶᠠᠰᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠳᠣᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠶᠠᠰᠣ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ︽ᠲᠠᠬᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦ︾ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠂ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠲᠠᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠶᠠᠰᠣ ᠮᠦᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ