ᠲᠠᠮᠠᠬᠡᠳᠣ ᠵᠣᠭᠤᠰ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/9/23

        ᠶᠠᠫᠣᠠ ᠢ ᠡᠰᠠᠷᠭᠦᠴᠠᠭᠦ ᠲᠠᠶᠢᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠬ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠴᠠᠭᠠᠰᠣᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠮᠠᠬᠡᠠ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠬᠡ ᠪᠠᠷ 100 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠠᠳᠣ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠳᠣ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠢ ︽ᠲᠠᠮᠠᠬᠡᠳᠣ ᠵᠣᠭᠤᠰ︾ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ