ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠵᠣᠭᠤᠰ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/9/23

       ᠦᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠦᠪᠠᠷᠮᠢᠴᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠬᠡᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠠ ᠤ ᠵᠢᠯ ᠭᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠪᠤᠯ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠭᠦᠯᠠᠷ ᠨᠢ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠭᠠᠣᠯᠢᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠤᠷᠣᠵᠣ ᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ᠂ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠴᠦᠬᠡᠠ᠂ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ᠂ ᠭᠠᠣᠯᠢᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠤᠯᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠨᠢ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ  ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠯᠠ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠣᠯᠢᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠭᠦᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠮᠢᠴᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ 3 ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠤᠢ᠄ 1. ᠮᠠᠯ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠬ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠳᠣᠭᠤ᠂ ᠦᠬᠡᠷ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠵᠠᠷᠬᠡ︔ 2. ᠮᠠᠯᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠠᠩᠨᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠩ ᠭᠦᠷᠣᠬᠡᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠰᠣ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠦᠨᠠᠬᠡ ᠪᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠵᠠᠷᠬᠡ︔ 3. ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠵᠦᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠣ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠴᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠬ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ 1 ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠬ 3 ᠯᠠᠩ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠩᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠬᠳᠠ ᠮᠣᠷᠢ 20 ᠯᠠᠩ᠂ ᠦᠨᠠᠬᠡᠠ ᠠᠷᠠᠰᠣ 2 ᠯᠠᠩ᠂ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠠᠷᠠᠰᠣ 4 ᠴᠢᠶᠠᠠ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ︽ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠲᠦᠷᠪᠠ︾ ︵ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠬ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ 24 ᠬᠡᠰᠡᠭ︶ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠡᠪ ᠲᠡᠭᠡᠨ 8 ᠴᠢᠶᠠᠠ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ︽ᠭᠤᠴᠢᠠ ᠶᠢᠰᠣ︾ ︵ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠬ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ 39 ᠬᠡᠰᠡᠭ︶ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠡᠪ ᠲᠡᠭᠡᠨ 3 ᠴᠢᠶᠠᠠ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠬᠡ ᠠᠮᠠ ᠬᠠᠳᠠᠬ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠦᠨᠠᠳᠠᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠬ 1 ᠯᠠᠩ 2 ᠴᠢᠶᠠᠠ ᠤᠷᠴᠢᠮ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠬᠢᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠬ 2 ᠴᠢᠶᠠᠠ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ