ᠪᠤᠣ ᠹᠸᠡᠭ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/9/23

        ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨᠠᠬᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠭᠦᠢ ᠬᠤᠸᠠ ︵ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ︶ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠨᠢᠬᠡᠳᠠᠠ ᠤ ᠡᠪᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠳᠣᠷ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠮᠠᠳᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰᠣᠠ ᠫᠦᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠡᠬᠡᠯᠵᠢᠯᠠᠠ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠨᠢ ︽ᠫᠢᠡᠭ ᠲᠢᠶᠧ︾ ᠬᠡᠰᠠᠠ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠳᠣ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ᠂ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ ︽ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠣ ᠦᠭᠭᠦ ᠪᠠ ᠰᠣᠯᠢᠬᠤ︾᠂ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠣ ᠦᠭᠭᠦ᠂ ᠦᠭᠴᠠᠬᠡ ᠦᠭᠭᠦ᠂ ᠢᠳᠠᠬᠡᠮᠵᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠭᠦᠣ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ