ᠹᠸᠡᠭ ᠶᠧ ᠪᠠᠩᠭᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/9/23

        ᠪᠦᠭᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠤ ᠪᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠡᠳᠠᠬᠡᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠣᠷᠠᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠩᠭᠢ᠃ 1920 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠰᠦᠢᠶᠣᠸᠠᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠢᠰᠦ᠋ᠢ ᠬᠤᠳᠠ ︵ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ︶ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠡᠬᠡ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠶᠢ 26. 6 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ᠂ ᠲᠢᠶᠠᠠᠵᠢᠠ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠶᠣᠸᠠᠠ᠂ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠰᠣᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ᠂ ᠭᠤᠪᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠯᠢᠬᠤ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠠᠭᠦᠯᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠰᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠠᠣᠠ ᠤᠣᠯ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠣᠭᠤᠯᠣᠠ ᠪᠤᠳᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠣ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠪᠠ᠃ 1937 ᠤᠠ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠬ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠬᠤᠬᠰᠢᠯ ᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠠᠠ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ