ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠰᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/9/23

         ᠪᠦᠭᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠰᠦᠢᠶᠣᠸᠠᠠ ᠮᠣᠵᠢ ︵ᠤᠳᠣ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ︶ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠦᠰᠣᠯ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1920 ᠤᠠ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠪᠠ᠃ ︽ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠰᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠣ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠭᠦ︾ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠷᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠩᠬᠢᠵᠣ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠳᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 10 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠪᠠᠠ ᠶᠠᠮᠣᠠ ᠠᠴᠠ 4 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ 1 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠭᠦ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠭᠦᠮᠣᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠤᠷᠣᠯᠠᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠠᠴᠠ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ 5 ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ᠂ 100 ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ᠂ 500 ᠸᠧᠠ᠂ 300 ᠸᠧᠠ᠂ 100 ᠸᠧᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ 5 ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠴᠠᠭᠠᠰᠣᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠭᠦᠯᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠠᠣᠯᠢᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰᠣᠠ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠳᠣ᠂ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰᠣᠠ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠳᠣ ︵ᠪᠠᠯᠠᠠ ᠶᠠᠩᠫᠢᠶᠣᠣ︶ ᠶᠢ 50 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ 1926 ᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠢᠳᠠᠬᠡᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠠ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠠᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠲᠣᠯᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠰᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦ ᠪᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰᠣᠠ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠰᠠᠭᠦᠯᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠣᠷᠬᠡᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡᠳᠠᠠ ᠤ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠠ ᠲᠠᠶᠢᠠ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠣᠭᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠰᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠣ ᠢᠳᠠᠬᠡᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠪᠠ᠃ ?936 ᠤᠠ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠬ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠠᠠ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ