ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/9/23

        ᠶᠠᠫᠣᠠ ᠡᠵᠠᠷᠬᠡᠭ ᠲᠦᠷᠢᠮᠠᠬᠡᠶᠢᠳᠠᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮᠠᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1938 ᠤᠠ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠬ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ 50 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ 18 ᠵᠣᠭᠤᠰᠣᠠ ᠫᠦᠰᠠ᠂ ᠲᠠᠠᠵᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠠ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠹᠧᠩᠵᠸᠠ᠂ ᠵᠢᠨᠢᠩ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠴᠢᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠭᠦ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 1942 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠬ ᠴᠠ ᠨᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠬ ᠶᠢᠨ ᠪᠸᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠡᠣᠠ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠬ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠩ ᠡᡁᠧ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠶᠠᠫᠣᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮᠠᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠵᠠᠮᠳᠠᠪᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ