ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/9/23

       ᠶᠠᠫᠣᠠ ᠢ ᠡᠰᠠᠷᠭᠦᠴᠠᠭᠦ ᠲᠠᠶᠢᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠫᠣᠠ ᠡᠵᠠᠷᠬᠡᠭ ᠲᠦᠷᠢᠮᠠᠬᠡᠶᠢᠳᠠᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠯᠳᠣ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠬ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠣ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠤ ᠲᠦᠪ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠮᠦᠠ᠃ 1937 ᠤᠠ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠬ ᠴᠠ ᠨᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠰᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠹᠸᠡᠭ ᠶᠧ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠠᠠ ᠠᠪᠴᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠣ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ︵ᠤᠳᠣ ᠡᡁᠧᠪᠸᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ︶ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ᠂ ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠫᠢᠡᠭ ᠳ᠋ᠢ ᠴᠢᠣᠸᠠᠠ ︵ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠨᠢᠩ︶᠂ ᠱᠠᠠ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠲᠦᠩ᠂ ᠡᡁᠧᠪᠸᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠣᠸᠠᠠ ᠬᠤᠸᠠ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠢ ᠯᠠᠢ᠂ ᠵᠦᠸᠧ ᠯᠣ᠋᠂ ᠵᠠᠩ ᠪᠸᠢ᠂ ᠲᠣᠯᠣᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠶᠠᠠ ᠴᠢᠩ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠸᠢᠢᠫᠢᠡᠭ ︵ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ︶᠂ ᠲᠢᠶᠠᠠᠵᠢᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠶᠠᠫᠣᠠ ᠤ ᠲᠣᠺᠢᠣ᠋ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠬ ᠮᠠᠠᠵᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠰᠯᠠᠯ ︵ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠩᠴᠦ᠋ᠠ ᠬᠤᠳᠠ︶ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ︵ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ︶ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠭᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠬ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠡᠵᠠᠮᠳᠠᠠ᠂ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠲᠠᠷᠣᠮᠠᠯᠯᠠᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠶᠠᠫᠣᠠ ᠤ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠶᠠᠫᠣᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠠ ᠵᠠᠬᠢᠷᠴᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ 1945 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠫᠣᠠ ᠢ ᠡᠰᠠᠷᠭᠦᠴᠠᠭᠦ ᠲᠠᠶᠢᠠ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ  ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠲᠣᠰ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠲᠠᠭᠤᠰᠪᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ