ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠩᠭᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/9/23

ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠬᠴᠢ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠴᠢᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠂ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠳᠣ ᠲᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ᠂ ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ 3 ᠲᠠᠣᠬᠡᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠮᠦᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠬᠡᠭᠦ 3 ᠭᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1946 ᠤᠠ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16 ᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠪᠠ᠃ 1946 ᠤᠠ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠳᠣ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠤᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠲᠠᠣᠬᠡᠠ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠤᠷᠳᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠲᠦᠷ ᠴᠠᠬ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ᠂ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠵᠣᠭᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠤ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠳᠠᠰ ᠲᠤ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯᠳᠠᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠳᠠ᠂ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠭᠦ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠤ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠦ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠲᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠬᠴᠢ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠩ ᠶᠢᠠ ᠭᠦᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31 ᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠱᠣᠱᠢᠩᠭ᠎ᠠ ︵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ︶ ᠶᠢ ᠬᠠᠯᠠᠠ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠶᠠᠩ ᠶᠢᠠ ᠭᠦᠢ᠂ ᠯᠢᠣ ᠹᠸᠡᠭ ‍ᠣᠣᠢ ᠲᠠᠳ᠋ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 4 ᠲᠠᠰᠤᠬ᠄ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠬ᠂ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠬ᠂ ᠨᠢᠬᠳᠠᠯᠠᠠ ᠪᠤᠳᠣᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠬ᠂ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠬ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠠᠠ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠩᠭᠢ᠂ ᠪᠠᠢ ᠴᠧᠩᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠳᠣ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠲᠠᠷᠣᠮᠠᠯᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠭᠦᠮᠣᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠤᠷᠣᠯᠠᠠ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠦ᠂ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ︵ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ︶᠂ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ᠂ ᠭᠤᠪᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠠᠯᠳᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 ᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠬᠡᠣᠠ ︽ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠤ ᠲᠦᠷ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠭᠦ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠳᠣ︾ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 ᠤᠨ ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 1600 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠦᠷ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠭᠦ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠳᠣ ᠨᠢ 50 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ 100 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠢ᠃ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠶᠢᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠳᠠᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠪᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡ ᠶᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠢ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠤᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠷᠭᠦᠬᠡᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮᠳᠣ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠠ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠢᠷᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠭᠦᠴᠣ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠭᠦ ᠲᠠᠶᠢᠠ ᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠦ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1947 ᠤᠠ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23 ᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ︵ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠤᠳᠠ︶ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠠ 392 ᠨᠠᠷᠠᠰ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ 1947 ᠤᠠ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠩᠬᠠᠬᠯᠠᠪᠠ᠃ ︽ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠦᠳᠣᠯᠪᠤᠷᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠠᠬᠢ ︽ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠰᠠᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ᠂ 1947 ᠤᠠ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠬᠡᠵᠣ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠤ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠳ᠋ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠣ᠋ ᠽᠢ ᠱᠸᠣ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠳ᠋ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠯᠢᠣ ᠸᠧᠠ ᠬᠠᠠ᠂ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠴᠢᠩ ᠱᠸᠡᠭ᠂ ᠯᠢᠣ ᠹᠸᠡᠭ ‍ᠣᠣᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ 4 ᠲᠠᠰᠤᠬ ᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠱᠠᠳᠣ ᠲᠠᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠭᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ 5 ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠲᠦᠴᠢᠣᠸᠠᠠ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠣᠠ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠠ ᠠᠶᠢᠯ᠂ ᠴᠢᠴᠢᠬᠠᠷ᠂ ᠪᠠᠢ ᠴᠧᠩᠽᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠳᠣ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ 1 ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ︵ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮ︶᠂ ᠢᠳᠠᠬᠡᠮᠵᠢᠳᠣ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ᠂ ᠭᠤᠪᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠯᠳᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠠᠴᠠ ︽ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠤ ᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠭᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠳᠣ︾ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠵᠣᠭᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 100 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ 200 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ 500 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠵᠠᠷᠬᠡ 3 ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1948 ᠤᠠ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠣ᠋ ᠽᠢ ᠱᠸᠣ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠣᠠ ᠲᠣᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠸᠧ ᠶᠠᠠ ᠢ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠂ ᠯᠢᠣ ᠹᠸᠡᠭ ‍ᠣᠣᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠳ᠋ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠯᠠᠠ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ 1᠂ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ 1 ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ 4 ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠭᠦ ᠲᠠᠶᠢᠠ ᠶᠠᠬ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠠ ᠰᠢᠷᠣᠭᠦᠠ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠴᠢᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠠ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠠ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠡᠳᠣᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠲᠣᠯᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠠ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠣᠯᠢᠵᠣ ᠦᠭᠪᠠ᠃ ᠵᠣᠭᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠄ 200 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ 500 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ 2000 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ 1 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ 5 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠵᠠᠷᠬᠡ 5 ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠢ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠪᠠᠰᠠ 20 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠤᠯᠣᠠ 50 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ 2 ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠸᠠ ᠫᠢᠶᠣᠣ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠳᠣ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠰᠠᠭᠦᠯᠠᠷ ᠨᠢ 100 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠸᠠ ᠫᠢᠶᠣᠣ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠳᠣ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠪᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ