ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠣᠭᠤᠰ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/9/23

        1947 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠴᠢᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠴᠠᠭᠠᠰᠣᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠬᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 200 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ 500 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ 2000 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ 10000 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠬᠡᠭᠦ 4 ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 3000 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡᠴᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠶᠢ ᠵᠣᠬᠰᠣᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ  ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠦ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠳᠣ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠰᠣᠯᠢᠵᠣ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠵᠣᠭᠤᠰᠣᠠ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠨᠢᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠪᠠ᠃ 1951 ᠤᠠ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯᠳᠠᠢ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠣᠯᠠᠬᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ