ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/9/23

        ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠪᠤᠶᠣ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠢᠳᠠᠬᠡᠮᠵᠢᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠭᠦᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠳᠠᠬᠡᠮᠵᠢᠳᠣ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ᠂ ᠤᠷᠳᠣᠪᠳᠣᠷ ᠪᠠ ᠤᠬᠤᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠷᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠭᠦᠳᠠᠬᠡ ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ ᠤ ᠬᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠳᠠᠬ᠃ 2000 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠠᠴᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠰᠠᠠ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 1192.35 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠤᠢ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠤᠬᠤᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ 730 .45 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠤᠬᠤᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ ᠳᠤ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ 222᠂ 43 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ 349.88 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ 251.17 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ 13 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ 19.86 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ 12.18  ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ  ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ 7 .71 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ 3 ᠪᠠᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ 7 .90 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠤᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ 97.50 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠤᠢ᠃ ᠤᠷᠳᠣᠪᠳᠣᠷ ᠪᠠ ᠤᠷᠳᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ 368.09 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠤᠢ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ 248.41 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ 57. 44 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠤᠷᠳᠣᠪᠳᠣᠷ ᠪᠠ ᠤᠷᠳᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ 62.24 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ