ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠢᠣᠠᠬᠡᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/9/23

       ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠢᠣᠠᠬᠡᠯ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠬ ᠲᠣᠰᠠ ᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ︵ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠭᠤᠰᠣᠠ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ︶ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠬᠴᠢ ᠳᠤ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠰᠦᠢᠣᠠᠬᠡᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 2000 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 3954983 ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ᠂ ᠨᠠᠰᠣᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠠ ᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ 110488 ᠭᠦᠮᠣᠠ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠡᠨᠠᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠤᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ 2147622 ᠭᠦᠮᠣᠠ᠂ ᠡᠷᠠᠭᠦᠯ ᠮᠠᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ 1183297 ᠭᠦᠮᠣᠠ᠂ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ 513576 ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 2000 ᠤᠠ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠢᠣᠠᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ 16552 .4 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠰᠣᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠠ ᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ 32036.4 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠡᠨᠠᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠤᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ 19660.7 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠡᠷᠠᠭᠦᠯ ᠮᠠᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ 567.8 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ 113287.5 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1999 ᠤᠠ ᠤ ᠲᠦᠯᠣᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 14845.3 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠰᠣᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠠ ᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ 667. 4 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠡᠨᠠᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠤᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ 9411.4 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠡᠷᠠᠭᠦᠯ ᠮᠠᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ 237.0 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ 4529.5 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ