ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠬᠰᠠᠠ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/9/23

        ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠬᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠦᠭᠦᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠪᠤᠶᠣ ᠪᠤᠯᠵᠣᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠦᠭᠭᠦ ᠵᠣᠭᠤᠰᠣᠠ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠢᠣᠠᠬᠡᠯ ᠢ ᠪᠤᠳᠣᠬᠤ ᠡᠰᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ