ᠬᠤᠳᠠ ᠭᠦᠳᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠯᠠᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/9/23

        ᠬᠤᠳᠠ ᠭᠦᠳᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠬᠡᠵᠣ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠠᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠠ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠭᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠯᠠᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠳᠠ ᠭᠦᠳᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠭᠦᠳᠠᠬᠡ ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ ᠤ ᠢᠳᠠᠬᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ︵ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠴᠣ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠰᠣᠭᠠᠣᠠ ᠦᠯᠠᠳᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ︶ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠣᠰ᠂ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠴᠣᠰ ᠪᠤᠶᠣ ᠤᠠ ᠤ ᠡᠴᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ